No Image

การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักบริบาลชุมชน และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เรื่อง หลักการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ พร้อมด้วย ดร.บุษบา ฉั่วตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักบริบาลชุมชน และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ในหัวข้อเรื่อง หลักการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก เพื่อให้การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

[update: 2021-02-22 09:14:02][View : 20]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook