No Image

ภาควิชากิจกรรมบำบัด จัดกิจกรรม Lunch Sminar เรื่อง หลักการออกข้อสอบในรูปแบบ CASE-BASED

ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Seminar ในโครงการ Lunch seminar ประจำปี 2564 เรื่อง หลักการออกข้อสอบในรูปแบบ CASE-BASED โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นายแพทย์ มาโนช โชคแจ่มใส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และให้ข้อแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรภาควิชากิจกรรมบำบัด เพื่อวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน และการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพแก่นักศึกษากิจกรรมบำบัด ณ ห้องประชุมภาควิชากายภาพบำบัด อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

[update: 2021-02-17 14:54:44][View : 116]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook