No Image

ศิษย์เก่ากายภาพบำบัด ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกวรินทร์ จินาวงค์ ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2563 จากวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของตัวยับยั้งกระบวนการเนครอพโทซิสต่อกระบวนการเรียนรู้จดจำ และพยาธิสภาพในสมองของหนูขาวที่มีภาวะอ้วนและดื้อต่ออินซูลินจากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง โดยมี ดร.ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นที่ปรึกษา ในพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564

[update: 2021-02-15 11:07:10][View : 48]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook