No Image

ศิษย์เก่ากายภาพบำบัด ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ คุณฐิติกร จันทร์ไชย ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสประจำตัวนักศึกษา 521110237 ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2563 จากวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของการเปลี่ยนแปลงเชื้อประจำถิ่นภายในลำไส้ต่อการเรียนรู้จดจำแลการทำงานของไมโครเกลียในหนูอ้วนที่ดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งมีหรือไม่มีภสวะพร่องเทสเทอโรน ในพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564

[update: 2021-02-15 11:07:41][View : 49]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook