No Image

พิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 2563

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ เห่วซึ่งเจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี อดีตคณบดี และให้เกียรติมอบรางวัลแก่คณาจารย์ และ บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 2563 นักวิจัยผู้มีผลงานดีเด่น และบุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563 ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 45 ปี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

เพิ่มเติม : บุคลากรที่สร้างผลงานเด่น ประจำปี 2563.docx   บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563.pdf   รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563.pdf  

[update: 2020-12-30 09:51:02][View : 207]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook