No Image

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (Training on Biological Safety Cabinets Certification)

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (Training on Biological Safety Cabinets Certification)” จัดโดย  คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และด้านสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยภายในคณะเทคนิคการแพทย์  วิทยากรโดย คุณอเนก แก้วปาน ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) ภาคบรรยาย ณ ห้องประชุมแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก อาคาร 3 และ ภาคปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการแขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ชั้น 6 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

 

[update: 2020-12-30 11:29:20][View : 144]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook