No Image

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เตรียมเปิดรับคำของบประมาณ ประเภท fundamental fund ผ่านระบบ NRIIS”

คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ (lunch seminar) เรื่อง “กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เตรียมเปิดรับคำของบประมาณ ประเภท fundamental fund ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ NRIIS” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. วัชระ กสิณฤกษ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 - 13.00 น.
[update: 2020-11-12 13:51:18][View : 297]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook