No Image

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาบัณฑิตกิจกรรมบำบัด ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิจกรรมบำบัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาบัณฑิตกิจกรรมบำบัด ประจำปี 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม กล่าวเปิดงานและชี้แจงระเบียบและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสวนาเรื่อง Tips for Developing Successful Proposal. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สังขรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด ทั้งนี้ มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชากิจกรรมบำบัด ณ ห้องประชุมภาควิชากิจกรรมบำบัด ชั้น 10 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

 

[update: 2020-11-11 09:11:51][View : 175]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook