No Image

นักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการ เนื่องในวันรังสีเทคนิคโลกประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการ เนื่องในวันรังสีเทคนิคโลกประจำปี 2563 "WORLD RADIOGRAPHY DAY 2020" เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่
 
นางสาวรุจิรดา วงษ์วิวัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) ในหัวข้อ “การศึกษาสมบัติด้านการกำบังรังสีเอกซ์ในงานด้านรังสีวินิจฉัยของแก้วตัวอย่างที่เจือด้วยธาตุตะกั่ว” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
นางสาวมลิสา ต๊ะมัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral presentation) ในหัวข้อ “Difference in UV Intensity Indoor and Outdoor Areas at the Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
[update: 2020-11-09 10:08:56][View : 158]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook