No Image

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา 187630 ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 สาขาวิชาการ
 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ผลงานสำคัญที่มีส่วนผลักดันให้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในฐานะนายกสมาคมฯ คือ การจัดทำโครงการเทคนิคการแพทย์อาสา ซึ่งเป็นภารกิจเพื่อชาติ ในการให้บริการประชาชนด้วยการออกจัดเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจโรค  COVID-19 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อนี้ ส่งผลให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 
นับได้ว่า ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท เป็นนักวิชาการ เป็นนักพัฒนา ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือแบ่งปันแก่สังคมอย่างสม่ำเสมอ สมควรที่จะได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ
[update: 2020-11-09 08:36:30][View : 25]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook