No Image

ผู้บริหารสัญจรพบปะบุคลากรภาควิชากายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2564

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการผู้บริหารสัญจร พบปะบุคลากรภาควิชากายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้องค์กรก้าวขึ้นไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพที่มีความเป็นเลิศ โดยเป็นการเปิดพื้นที่สื่อสารทิศทางการบริหารงานจากผู้บริหารถึงบุคลากร พร้อมทั้งเปิดรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาและความคิดเห็นจากบุคลากรต่อการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายที่มีร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุมภาควิชากายภาพบำบัด อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

[update: 2020-10-16 16:43:39][View : 69]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook