No Image

ศิษย์เก่ากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุจิตรา แสนทวีสุข ศิษย์เก่ากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 3511107 ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2563

ปัจจุบันเป็นนักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นนักวิชาชีพผู้นำร่องและพัฒนาโปรแกรมการฝึกและการอบรม เผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพการกลืนในประเทศไทยร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้ทำหน้าที่วิทยากรอบรมและสร้างเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพการกลืนในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคส่วนชุมชนต่างๆ ในโรงพยาบาลเครือข่ายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติในการฟื้นฟูการกลืน (Community of practice in Swallowing) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ประสานงานและจัดทำ โปรแกรมแลกเปลี่ยน Internship program in Pediatric rehabilitation for Pediatric doctors จากประเทศลาว 

นอกจากนั้นยังร่วมเป็นกรรมการในกลุ่มชมรมต่างๆ ได้แก่ เลขานุการชมรมพลังมนุษย์ล้ออีสาน กรรมการชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น กรรมการเครือข่ายคนพิการ จ.ขอนแก่น กรรมการโครงการอาชาบำบัด Hi จ.ขอนแก่น เป็นผู้แทนเข้าร่วมสมาคม Asia Ocenia in Dysphagia  ทั้งยังเป็นผู้นำร่องในประเทศไทยในการนำปัญญาประดิษฐ์ 3D printing มาใช้ในการทำอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน (Assistive device in Activities Living: ADL) สำหรับผู้พิการ  ในด้านผลงานวิจัยเป็นผู้จัดตั้งและเลขานุการกลุ่มวิจัยกลืนลำบาก (Dysphagia research group) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติจำนวนมาก รวมถึงการเป็นอาจารย์พิเศษแก่คณะต่างๆ เช่น คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น นับเป็นผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และสมควรแก่การยกย่อง

[update: 2020-09-08 09:25:29][View : 61]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook