No Image

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสเข้าหารือรับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร วท.บ.เทคนิคการแพทย์ และเยี่ยมชมแขนงวิชาต่างๆ ในภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ และการวิจัยร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ชั้น 1) อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[update: 2020-06-30 11:17:02][View : 98]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook