No Image

การอบรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการลดลงของหน้าที่ทางกายและการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงให้กับทีมวิจัยชุมชน

คณาจารย์และนักกายภาพบำบัด ประจำภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการลดลงของหน้าที่ทางกายและการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงให้กับทีมวิจัยชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครหมู่บ้าน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลสุขภาพ ผู้จัดการดูแล และบุคลากร รพสต. ในโครงการบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการชุมชน และการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพทางกายในผู้สูงอายุ ณ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

[update: 2020-06-25 16:33:53][View : 43]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook