No Image

สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ลำพูน เข้าทำข่าวการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 (SARS-CoV-2)

สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) จังหวัดลำพูน เข้าทำข่าวการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 (SARS-CoV-2) แก่ประชาชนทั่วไปด้วยวิธีการตรวจแบบ Real-Time RT PCR โดยความร่วมมือของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย คำดวง แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความร่วมมือของโครงการและการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ณ อาคาร HPB4 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

 

ภาพ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน

[update: ][View : 82]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook