No Image

แจ้งการปรับกระบวนการทางานเกี่ยวกับการลงทะเบียน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562


แจ้งการปรับกระบวนการทางานเกี่ยวกับการลงทะเบียน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

     สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ปรับกระบวนการทำงานในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในเรื่องการขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังกำหนด , การขอลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด , การขอลงทะเบียนเพื่อใช้บริการหลังกำหนด , การขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด และการเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด รวมทั้งการขออักษรลำดับขั้น  V โดยมีขั้นตอนตามเอกสารแนบ

 

เพิ่มเติม : แจ้งการปรับกระบวนการทางานเกี่ยวกับการลงทะเบียน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562.pdf  

[update: 2020-05-08 11:24:51][View : 1031]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook