No Image

ภาควิชกิจกรรมบำบัดฯ จัดงานฉลองครบรอบ 40 ปี กิจกรรมบำบัดไทย

ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดอาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย จัดงานฉลอง 40 ปี กิจกรรมบำบัดไทย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ ผู้ก่อตั้งภาควิชากิจกรรมบำบัด เป็นประธานในการเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์สร้อยสุดา วิทยากร ประธานคณะกรรมการวิชาชีพกิจกรรมบำบัด เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราาจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดี ร่วมเป็นเกียรติในงาน

โดยเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี กิจกรรมบำบัดในประเทศไทย ได้มีจัดแสดงนิทรรศการ และการจัดประชุมวิชาการ ร่วมทั้ง การจัดกิจกรรมงานฉลองครบรอบ 40 ปี กิจกรรมบำบัดไทย และกิจกรรมการเฉลิมฉลองตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา ในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน และการประชาสัมพันธ์วิชาชีพกิจกรรมบำบัดในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

[update: 2020-03-05 09:40:58][View : 295]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook