No Image

คณาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด ร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น และการออกกำลังกายโดยใช้ Theraband

คณาจารย์ประจำแขนงผู้สูงอายุ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น และการออกกำลังกายโดยใช้ Theraband ในโครงการเนื่องในพระราชดำริฯ โครงการอบรมหมอไทย กายภาพ ใกล้ใจ ห่างไกลโรค ประจำปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

[update: 2020-02-12 16:12:42][View : 55]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook