No Image

โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ให้กับนักศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำหริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

[update: 2020-02-11 10:14:29][View : 34]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook