No Image

หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 4

ด้วย แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดจัดหลักสูตรการอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด (Program of Medical Technology Specialty in Blood Cells Morphology) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 ณ แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• มีความรู้และประสบการณ์การในการปฏิบัติงานสาขาการตรวจวิเคราะห์ ด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด ได้อย่างถูกต้อง
• ศึกษาค้นคว้า ติดตามวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านการตรวจวิเคราะห์ ด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงงานด้านการตรวจทางโลหิตวิทยา
• คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการทางานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ด้านการตรวจวิเคราะห์ ด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด ได้
• สามารถถ่ายทอด ให้คาปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนทักษะในเชิงวิชาการและวิจัยร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นที่เกี่ยวข้องได้

 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมจะได้รับคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE) 50 หน่วยคะแนน

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในปัจจุบัน แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอปรับรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

 

1. ภาคบรรยาย จะจัดการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้คลิปวิดีโอ ผ่านเพจ facebook แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก: https://www.facebook.com/clinicalmicroscopy/ โดยมีรหัสผ่านในช่วงระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2563)

 

2. ภาคปฏิบัติการ ในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 เดือน (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563)

 

> หมดเขตรับสมัครพร้อมชำระเงินถึงภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

 

> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตร ผ่านทางเว็ปไซต์ http://www.ams.cmu.ac.th ในหัวข้อ ประกาศทั่วไป วันที่ 21 กรกฎาคม 2563  

 

> ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ โทร.053-935078, 083-9437296 tthanu@hotmail.com Line ID: drnuuu

- คุณธนกร การลักษณี โทร.053-935064, 081-7643582

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

[update: 2020-12-22 15:33:24][View : 966]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook