No Image

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะและเทคนิคการเก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดดำและเส้นเลือดฝอยในศตวรรษที่ 21 เพื่อการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์”

ด้วย แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะและเทคนิคการเก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดดำและเส้นเลือดฝอยในศตวรรษที่ 21 เพื่อการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์” ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก (ชั้น 4) อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้

 

สมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563  คนละ 2,500 บาท
สมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียน หลังวันที่ 31 มีนาคม 2563      คนละ 3,000 บาท

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบวิธีการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดเบื้องต้น
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบผลกระทบของการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดที่ไม่ได้มาตรฐานต่อผลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบและฝึกทักษะการเจาะเลือดเลือดจากหลอดเลือดดำและเส้นเลือดฝอยในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทราบปัญหาและภาวะแทรกซ้อนของการเจาะเก็บตัวอย่างเลือด
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบข้อปฏิบัติที่เหมาะสมในการนำส่งตัวอย่างเลือดและการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจที่ไม่ได้มาตรฐาน
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบมาตรฐาน ข้อกำหนด และระบบควบคุมคุณภาพการเจาะเก็บตัวอย่างเลือด
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบเทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ และนำส่งตัวอย่างเลือดในศตวรรษที่ 21
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดดำและเส้นเลือดฝอยระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมอบรม: ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เจาะเลือดได้ตามกฎหมายและ พรบ.วิชาชีพ และขอให้ผู้สมัคร กรอก ชื่อ-สกุล และเลขที่ใบประกอบวิชาชีพของตนเอง และ/หรือ ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและเลขที่ประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฏหมาย และสถานพยาบาล ที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน" อ้างอิงจากมติคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ คลิกที่นี่

 

ผู้เข้าร่วมจะได้รับคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE) 11.5 หน่วยคะแนน
อ้างอิงจากเว็ปไซต์สภาเทคเทคนิคการแพทย์ คลิกที่นี่

 

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนกร การลักษณี โทร.053-935064 ในวันและเวลาราชการ หรือผ่านทาง e-mail: Thanakorn.karn@cmu.ac.th

 


ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

[update: 2020-02-17 11:56:01][View : 412]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook