No Image

บรรณารักษ์ห้องสมุดของคณะฯ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

นางทิพวรรณ สุขรวย และนางสาวจิตราภรณ์ ชัย บรรณารักษ์ห้องสมุดของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบบริการ (Service Design) ในหัวข้อการนำเสนอผลงานเรื่อง การสร้างคุณค่าให้แก่การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วย SIPOC Model ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET National Conference (PULINET 2020): “Library Transformation in a Disrupted World”) จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

[update: 2020-01-14 14:17:18][View : 667]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook