No Image

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์ 16 หน่วยกิต สาขาโลหิตวิทยาฯ รุ่นที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์ 16 หน่วยกิต สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 3 โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรอบรม 4 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2562) ที่เน้นการอบรมและฝึกปฏิบัติการด้านโลหิตวิทยา และสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด จัดโดย แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุมแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

[update: 2019-11-29 15:59:19][View : 387]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook