No Image

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาบัณฑิตกิจกรรมบำบัด ประจำปี 2562

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิจกรรมบำบัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาบัณฑิตกิจกรรมบำบัด ประจำปี 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม กล่าวเปิดงานและชี้แจงระเบียบและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง และเสวนาเรื่อง Tips for successful Publications โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร อุทัยคุปต์ ภาควิากายภาพบำบัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี พุฒิหน่อย ทั้งนี้ มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชากิจกรรมบำบัด ณ ห้องประชุมภาควิชากิจกรรมบำบัด ชั้น 10 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

[update: 2019-12-02 10:20:42][View : 334]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook