No Image

ภาควิชากายภาพบำบัด จัดการอบรมการตรวจประเมินและการบันทึกข้อมูลกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ

คณาจารย์และนักกายภาพบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมการตรวจประเมินและการบันทึกข้อมูลกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุให้กับทีมวิจัยชุมชน ในโครงการบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการชุมชน และการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพทางกายในผู้สูงอายุ ณ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

[update: 2019-11-27 16:01:26][View : 82]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook