No Image

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ผู้ปกครองหอพัก)

               ตามที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ผู้ปกครองหอพัก) อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,570.- บาท จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง S4131088 สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ นั้น

               บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฎดังนี้ 

                             ลำดับที่  1.  นางสาววรรณภา               เจริญสุข        

                             ลำดับที่  2.  นางสาวอัจฉราณี              พิมลมาตร์      

                             ลำดับที่  3.  นายปวริศร                      เชื้อเจริญ        

               ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1. มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                           ประกาศ ณ วันที่  18   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562            

 

เพิ่มเติม : ประกาศผลการคัดเลือก ตน.เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ผู้ปกครองหอพัก) ปี 62.pdf  

[update: 2019-11-19 10:41:13][View : 197]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook