No Image

ภาควิชากิจกรรมบำบัด จัดกิจกรรม โครงการ ”OT อาสา สร้างยิ้มตายาย”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ”OT อาสา สร้างยิ้มตายาย”  โดยมี อาจารย์ ดร.สาวิตรี ชารุนันทกร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การดำเนินการโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการได้รับบริจาคจากบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์แก่สังคมผ่านการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการทำงานร่วมกันของนักศึกษากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

[update: 2019-11-04 11:14:21][View : 455]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook