No Image

ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการศึกษาดูงานวิชาชีพ

ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการศึกษาดูงานวิชาชีพในหน่วยงาน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงจากการเรียนการสอนในกระบวนวิชา 513111 บทนำสู่วิชาชีพกิจกรรมบำบัด โดยมี อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ เป็นผู้ประสานงานกระบวนวิชาฯ ซึ่งนักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 1 จะได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศการทำงาน สถานที่ทำงานของนักกิจกรรมบำบัดในหน่วยงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเจตคติที่ดีในการศึกษาในวิชาชีพต่อไป เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
โดยเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์ เป็นอาจารย์ผู้ดูแล
2) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โดยมี อาจารย์หทัยชนก อภิโกมลกร เป็นอาจารย์ผู้ดูแล
3) กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลสวนปรุง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์ เป็นอาจารย์ผู้ดูแล
4) โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์
5) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมี อาจารย์พัชญ์พิไล ไชยวงศ์ เป็นอาจารย์ผู้ดูแล

[update: 2019-11-04 11:19:47][View : 211]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook