No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ผู้ปกครองหอพัก)

              ตามที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ผู้ปกครองหอพัก) ตำแหน่งเลขที่ S4131088 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,570.- บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ นั้น

               บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและสอบปฏิบัติ และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 7 ราย โดยเรียงรายชื่อตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สอบ ดังนี้

 หมายเลขประจำตัวผู้สอบ   

ชื่อ - นามสกุล

1

นายปวริศร                 เชื้อเจริญ

2

นางสาวอัจฉราณี          พิมลมาตร์

3

นางสาวชุติกาญจน์        จินดา

4

นางสาววรรณภา           เจริญสุข

5

นางสาววนาภรณ์          นามวงค์พรหม

6

นางสาววรา                เจริญทรัพย์

7

นางสาวดรุณี               โตวิเชียร

    จึงให้ผู้มีรายชื่อที่สอบผ่านข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ข้างต้น ไปดำเนินการดังนี้

  1. ทำการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งผู้ทดสอบ เป็นผู้รับผิดชอบค่าทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยาด้วยตนเองในวันทดสอบ คนละ 200.- บาท โดยลงทะเบียนเข้ารับการตรวจตามระเบียบการเข้าตรวจรักษาของโรงพยาบาล ณ ประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเบอร์ 24 (OPD 24) ชั้น 2 อาคารตะวัน กังวานพงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และ
  2. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสำนักงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2 อาคาร 3

               จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตน. เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ผู้ปกครองหอพัก).pdf   ขั้นตอนการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา.pdf  

[update: 2019-10-31 10:00:16][View : 174]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook