No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานวันกิจกรรมบำบัดโลก กลุ่มเซ็นทรัลหนุนงานบริการวิชาการ จับมือเดินหน้าสร้างสังคมไทยเป็นสุขยั่งยืน

ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเนื่องใน “วันกิจกรรมบำบัดโลก” ประจำปี 2562 โดยการสนับสนุนของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์เปอเรชั่น จำกัด เพื่อเพิ่มสุขภาวะประชากรโลกและประชาสัมพันธ์บทบาทของนักกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในฐานะผู้มีบทบาทในการบ่มเพาะนักกิจกรรมบำบัด จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสอดคล้องตามจุดมุ่งหมายของสหพันธ์นักกิจกรรมบำบัดโลก และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมงานด้านกิจกรรมบำบัดในประเทศไทย โดยมี ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล เป็นประธาน ณ ตลาดจริงใจมาร์เก็ต เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562

ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลาย อาทิ กิจกรรมประเมินความเร็วในการคิดของผู้สูงอายุ กิจกรรมประเมินสุขภาพจิต การประเมินความคล่องแคล่วการใช้มือ กิจกรรมคัดกรองความสามารถทางการเขียนในเด็ก การออกร้านแสดงผลงานของผู้มีความบกพร่องทางสองและสติปัญญาดจากมูลนิธิบ้านสมานใจ ผ่านการทอผ้าซาโอริ การจัดงานเนื่องในวันกิจกรรมบำบัดโลก ในครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงการผสานพลังของภาคธุรกิจ ภาควิชาการ สมาคมวิชาชีพ และภาคประชาสังคมในการสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสการเรียนรู้ เสริมความสามารถเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแนวทางของกิจกรรมบำบัดที่มุ่งใช้กิจกรรมหลากหลายมาเป็นสื่อในการลดข้อจำกัดทางกายและใจ

 

[update: 2019-10-28 10:46:51][View : 407]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook