No Image

การตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEX)

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ และ อาจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ ในการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEX) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562

[update: 2019-10-08 09:41:38][View : 486]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook