No Image

ห้องปฏิบัติการ ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้รับการรับรองโครงการ Sigma Verification of Performance Program

ห้องปฏิบัติการ ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองโครงการ Sigma Verification of Performance Program จากหน่วยงาน Westgard QC ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโปรแกรมนี้

โครงการ Sigma Verification of Performance Program เป็นโครงการระดับนานาชาติ ที่รับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของการทดสอบเพื่อให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ต้องเข้าร่วมโครงการแล้วนำหลักการ การจัดคุณภาพตามหลัก Six Sigma มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของการทดสอบ เพื่อเป็นการรับประกันว่าผลการทดสอบที่ได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

[update: 2019-10-08 16:41:59][View : 730]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook