No Image

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4134006

ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย  อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,340.- บาท ตำแหน่งเลขที่ S4134006 จำนวน 1 อัตรา นั้น


บัดนี้ได้สิ้นสุดเวลาการรับสมัครแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มาสมัครทั้งสิ้น จำนวน 3 ราย   คณะฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 3 ราย จึงขอประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้1. นางสาววนารี  พงศาสัตย์
2. นางสาวณัฐริกา  ไคร้โท้ง
3. นายพณิชพล  กันทาก่อนทำการสอบคัดเลือก ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไปทำการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา ณ ห้องตรวจ OPD เบอร์ 24 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ตามรายละเอียดขั้นตอนดังแนบ โดยผู้ทดสอบจะต้องจ่ายค่าทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ในวันทดสอบ จำนวนคนละ 200.- บาท  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรมย์นลิน  ไชยเศรษฐ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ โทร.053-935064  กำหนดวันทำการ สอบคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมแขนงวิชาเคมีคลินิก ชั้น 7 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2562

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-S4131006.pdf  

[update: ][View : 158]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook