No Image

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) ตำแหน่งเลขที่ S4134091

ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่  16 กันยายน พ.ศ. 2562   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย  อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,470.- บาท ตำแหน่งเลขที่ S4134091 จำนวน 1 อัตรา นั้นบัดนี้ได้สิ้นสุดเวลาการรับสมัครแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มาสมัครทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย คณะฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 2 ราย จึงขอประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้1. นางสาวจิราภรณ์  สิงห์ต๊ะวงค์
2. นายพณิชพล  กันทาก่อนทำการสอบคัดเลือก ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไปทำการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา ณ ห้องตรวจ OPD เบอร์ 24 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562  ตามรายละเอียดขั้นตอนดังแนบ โดยผู้ทดสอบจะต้องจ่ายค่าทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ในวันทดสอบ จำนวนคนละ 200.- บาท  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรมย์นลิน  ไชยเศรษฐ  งานบริหารทั่วไป  สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ โทร.053-935064  กำหนดวันทำการ สอบคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ชั้น 4 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2562

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-S4131092.pdf  

[update: ][View : 151]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook