No Image

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลชมเชยคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์

ทนพ.สิรวิชญ์ เทวราชสมบูรณ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 (ปีการศึกษา 2561) ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิฯ เพื่อมอบรางวัลให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต มีความประพฤติที่ดีงามเหมาะสม สำหรับการเป็นนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ที่พึงประสงค์ และเพื่อยกย่องนักศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ในเรื่องความพอเพียงการมีวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงมีจิตอาสา

 

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยมหิดล

[update: 2019-09-05 12:03:22][View : 143]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook