No Image

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

                ตามที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,570.- บาท จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง S4131010 สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ นั้น

               บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฎดังนี้ 

                             ลำดับที่  1.  นางสาวสาวิตรี      ศรีรินทร์

                             ลำดับที่  2.  นางสาวนัทธมน     มณีวรรณ       

                             ลำดับที่  3.  นางสาววนาภรณ์    นามวงค์พรหม  

                             ลำดับที่  4.  นางสาวน้ำทิพย์     บัวพาน

                             ลำดับที่  5.  นางสาวธัญวรัตน์   ขันทะยา

                             ลำดับที่  6.  นางสาวปวีณ์นุช     วุฒิเดช

               ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1. มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                              ประกาศ ณ วันที่  27  สิงหาคม  พ.ศ. 2562            

เพิ่มเติม : ประกาศผลการคัดเลือก ตน. เจ้าหน้าที่สำนักงาน.pdf  

[update: ][View : 469]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook