No Image

อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้สอนออนไลน์ยอดเยี่ยม (CMU MOOC)

อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโล่ รางวัลชนะเลิศ ผู้สอนออนไลน์ยอดเยี่ยมจากผลงานวิชาการ ในรายวิชา เทคนิคการจัดการความเครียด (Stress Management Techniques) CMU MOOC รหัสรายวิชา CMU031 ทาง www.thaimooc.org โดยรายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (SELF-PACED)" สามารถเรียนรู้ ในโครงการผลิตสื่อในรูปแบบของการสอนหรือฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน โดย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thai Cyber University TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัล

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับประกาศนีบัตรในการเข้าร่วมโครงการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับทศวรรษที่ 21 ที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง ผู้ร่วมสอน เป็นผู้เข้ารับประกาศนียบัตรแทน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

[update: 2019-08-14 11:42:44][View : 691]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook