No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเกี่ยวกับโรคเอดส์สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ 4 ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดอบรมเกี่ยวกับโรคเอดส์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 4 โดยได้รับเกียติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “ความเสี่ยงและการป้องกันการติดเชื้อ HIV, และผลการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจด้าน HIV โดย RIHES” คุณรัตนา ไชยฟองศรี และคุณศิริพร จิระศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จากโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “ทักษะการให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี และแนวปฏิบัติในการรับยาต้านไวรัสเมื่อสงสัยว่าได้รับเชื้อเอชไอวีขณะปฏิบัติงาน” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.

[update: 2019-08-14 11:49:55][View : 60]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook