No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

-------------------------------------------

                ตามที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,570.- บาท จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง S4131010 สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ นั้น

               บัดนี้ ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มาทำการสอบสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 วัน คือ วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 87 ราย โดยเรียงรายชื่อตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สอบ แนบท้าย

                      1.   สอบวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 3

                            - หมายเลขประจำตัวผู้สอบ   ลำดับที่ 1 – 20    เวลา 09.00 – 12.00 น.

                            - หมายเลขประจำตัวผู้สอบ   ลำดับที่ 21 - 40   เวลา 13.00 – 16.30 น.

                      2.   สอบวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2

                            - หมายเลขประจำตัวผู้สอบ   ลำดับที่ 41 - 60   เวลา 09.00 – 12.00 น.

                            - หมายเลขประจำตัวผู้สอบ   ลำดับที่ 61 - 87   เวลา 13.00 – 16.30 น.  

                                     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                       ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562            

  

                                                       (ศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรประเสริฐ)

                                                           คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

***************************************************************************

* หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้สมัครสอบจำนวนมาก คณะจึงขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ไปเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 (ตามวันเวลาที่ระบุในประกาศ) โดยเจ้าหน้าที่คณะ จะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ไปทำการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา ตามขั้นตอน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 

เพิ่มเติม : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน.pdf  

[update: 2019-08-13 16:50:03][View : 913]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook