No Image

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E130072 – E130073

     ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 เมษายน 2562  เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขากิจกรรมบำบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และปริญญาโทสาขากิจกรรมบำบัด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับปริญญาตรี สาขากิจกรรบำบัด และได้รับอนุมัติปริญญาเอกจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E130072 –  E130073 อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,000 บาท นั้น

     บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มาสมัครและมีคุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 1 คน  มาทำการคัดเลือก จำนวน 1 คน และผ่านการคัดเลือก คือ นางสาววรัญญา  เก๋อาภัย

     จึงขอ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2562  หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับถัดไปมารายงานตัวแทน

     ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562

เพิ่มเติม : ประกาศผลคัดเลือกตำแหน่ง e130072.pdf  

[update: ][View : 436]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook