No Image

นักศึกษาปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา (APAHL)

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเป็นพันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพระดับในเอเชีย–แปซิฟิก (Asia – Pacific Alliance of Health Leaders – APAHL) ร่วมกันระหว่าง 5 สถาบัน (Faculty of Nursing, Chiang Mai University; Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University; Mahidol University; School of Health Science, Yamaguchi University, Japan, Ewha Womans University,  South Korea) โดยมี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในหัวข้อเรื่อง Synergizing Leaders for Driving the SDGs Success เพื่อให้แต่ละสถาบัน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดแนวคิดการพัฒนาเพื่อบ่มเพาะสร้างสรรค์ความยั่งยืนทางด้านสุขภาพองค์รวม ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ และเกิดผลลัพธ์ที่ดีด้านสุขภาพของประชากรต่อไป ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2562

 

[update: 2019-07-02 04:24:47][View : 122]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook