No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป

     ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือปลาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,340.- บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S4134016 นั้น

    บัดนี้ ได้สิ้นสุดเวลาการรับสมัครแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มาสมัครทั้งสิ้น จำนวน 3 ราย คณะฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 3 ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้
    
    1. นางวิไลพร   ฟับประโคน
    2. นายจรรยากร   ตาขาว
    3. นายยุทธนา     สุขฝั้น

    ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการ สอบคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ชั้น 8 อาคาร 2  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-S4134016.pdf  

[update: 2019-06-18 01:42:04][View : 436]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook