No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 3

ตามที่ แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครผู้อบรมหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น จำนวน 6 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 

1. นางสาวบุญฑริกา  ม่วงสุข  สังกัด  โรงพยาบาลสุโขทัย
2. นางสาวพนิดา  ปวะบุตร  สังกัด  โรงพยาบาลตระการพืชผล
3. นางสาวรัชนีวรรณ  ต่ายเพ็ชร  สังกัด  โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
4. นางสาวศิรินุช  แท่งพรม  สังกัด  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
5. นายสมพร  ทาบัว  สังกัด  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
6. นางหทัยกาญจน์  สอนธรรม  สังกัด  โรงพยาบาลน่าน

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 3.pdf  

[update: ][View : 204]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook