No Image

สัมมนาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2562

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดสัมมนาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2562 เพื่อจัดทำ SWOT แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตภายใต้มาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นจากองค์ภายนอก เพื่อให้เกิดการจัดการในด้านต่างๆ และนำมาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาควิชาฯ ในปี 2563 ณ Flora Creek อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562

[update: 2019-06-11 02:46:24][View : 266]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook