No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด เลขที่ E130012

ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก และ/หรือปริญญาโท สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับปริญญาตรีสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย  และ/หรือปริญญาโท สาขากิจกรรมบำบัด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัด  และต้องอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จำนวน 1 อัตรา  วุฒิปริญญาเอกอัตราค่าจ้างเดือนละ 37,000.- บาท  วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ  24,000.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

 

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 4 ราย  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

 

1. นางสาวชลันดา เดชะ

2. นางช่อผกา หลงละเลิง

3. นางสาวอัจฉริยา ปัญญาแก้ว

4. นางสาวพลอยพิมพ์ พุทธปวน

 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการ สอบคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์  ในวันที่ 2  พฤษภาคม  2562  ตั้งแต่ เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมภาควิชากิจกรรมบำบัด ชั้น  10  อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก.pdf  

[update: 2019-04-18 09:34:27][View : 705]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook