No Image

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค เลขที่ตำแหน่ง E130075

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

---------------------------------

     ด้วย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ว่างอยู่ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง E130075 อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,000.- บาท คุณวุฒิปริญญาเอก สาขา Medical Radiation Sciences, Medical Physics, Radiation Sciences, Medical Radiation Physics, Radiation Physics, Medical Imaging,Biomedical Sciences, Image Processing, Dosimetry หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ปริญญาโท สาขา Medical Physics หรือ Dosimetry โดยต้องได้รับปริญญาตรี สาขาวิชารังสีเทคนิค และต้องได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว


      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ชั้น 2 สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ และ http://www.ams.cmu.ac.th

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร-E130075 (2).pdf  

[update: 2019-04-30 08:16:05][View : 165]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook