No Image

คณะเทคนิคการแพทย์เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชากิจกรรมบำบัด สาขาวิชารังสีเทคนิค และ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์