No Image

ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 197640 ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สาขาบริหารองค์กรการศึกษา อดีตดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารองค์กรการศึกษา อาทิเช่น การริเริ่มก่อตั้งศูนย์สุขภาพเวลเนส เซนเตอร์ มีโชค พลาซ่า เชียงใหม่ ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติ   ได้รับการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 จากโปรแกรมการตรวจชนิดฮีโมโกลบินโดยใช้สารควบคุมคุณภาพที่เป็นผงแห้ง  (Lyophilized form) และเป็นชนิดที่พบบ่อยในแถบภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน Speech therapist   สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ ตลอดจนนำคณะเทคนิคการแพทย์ ผ่านการคัดเลือกเป็นหน่วยงานการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน (EdPex 200) เป็นต้น

นับได้ว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษีเป็นผู้บริหาร เป็นนักพัฒนา ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือแบ่งปันแก่สังคมอย่างสม่ำเสมอ สมควรที่จะได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ

[update: 2018-12-03 04:21:49][View : 210]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook