No Image

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม 2 days lab tour

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 2 days lab tour เพื่อนำนักศึกษาจากหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาโลหิตวิทยา ด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์  และโรงพยาบาลสันป่าตอง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายในการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทาง เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561

[update: 2018-11-29 06:38:28][View : 137]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook