No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

            ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่องรับสมัครบบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค เลขที่ตำแหน่ง E130079 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220 บาท จำนวน 1 อัตรา นั้น
            บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว คณะฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้


            1. นางสาวเบญมาภรณ์    สุภาวัฒน์
            2. นางสาวเกวลิน    รักษ์ทินกร
    

            ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชารังสีเทคนิค ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

            ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
    
 

เพิ่มเติม : รายชื่อผู้สีสิทธิ์สอบคัดเลือก-2.pdf  

[update: 2018-11-28 06:34:20][View : 239]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook